Betegtájékoztató

Intézményi egészségügyi szolgáltatást nyújt:

 1.  a területi ellátási kötelezettségi területről beutalt biztosított
 2.  a területi ellátási kötelezettségen kívül eső a beutaló orvos által előzetesen egyeztetett beutalás alapján érkező biztosított számára

Járóbeteg Beutalási rend Fekvőbeteg szakellátás

JÁRÓBETEG BEUTALÁSI REND

A társadalombiztosítási ellátásra, a külön jogszabályban meghatározott szociális juttatásra vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából a biztosított orvosi beutaló nélkül jogosult felkeresni a vonatkozó jogszabály szerint a szakvélemény (igazolás) elkészítésére jogosult egészségügyi szolgáltatót.

A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása indokolt. Az ismételt ellátás szükségességét a beteg részére kiállított járó ambuláns lapon, fekvőbeteg esetén a zárójelentésben fel kell tüntetni. Ebben az esetben az ismételt ellátás során az előző ellátás ambuláns lapja, zárójelentése helyettesíti a beutalót.

Amennyiben a biztosított beutaló köteles járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül vesz igénybe, az adott szakellátás keretében részére további szakellátás nem kezdeményezhető. (kivéve ha a beteg azt vélelmezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátást indokolja és a beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátást jelentősen késlelteti)

Diagnosztikai szakellátás

Laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás /beleértve a tüdőszűrő vizsgálatot/ kizárólag az arra jogosult orvos beutalásával vehető igénybe.

A beutaló orvosok köre járó-szakellátás, diagnosztikai ellátás esetén

Orvosi beutalás mellett igénybe vehető járó-szakellátás, diagnosztikai ellátás esetén a beutaló orvosok köre:

 1. Házi orvos
 2. Házi gyermekorvos
 3. Fogorvos szakkonzílium céljából
 4. Járóbeteg szakellátás orvosa (gondozók orvosa, genetikai tanácsadók orvosa is)
 5. A pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg gyógyintézetek orvosát
 6. Iskola-és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa
 7. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek orvosa
 8. A Honvédelmi Minisztérium és a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szervek orvosa
 9. Büntetés végrehajtás orvosa
 10. Sorozó orvos
 11. OOSZI orvosi bizottság orvosai
 12. MEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosai
 13. Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa a 27/1995 (VII.25) NM rendeletben foglaltak alapján.
 14. Személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa
 15. Vám- és pénzügyőrség orvosa
 16. Hajléktalanokat ellátó orvosi szolgálat orvosa

Laboratóriumi vizsgálatra való beutalás, beutaló orvosok köre

A biztosítottat a járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehető laboratóriumi vizsgálatokra a 9/1993(IV. 2)NM rendelet 2. számú mellékletében külön jelzéssel ellátott, továbbá a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben meghatározott esetekben kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be. Ezen előírást a laboratóriumi vizsgálat megkezdése előtt a laboratóriumban ellenőrizni kell. Azon laboratóriumi vizsgálatok megismétlése, amelyekre a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyv rendelkezéseket tartalmaz, az abban előirt gyakorisággal kezdeményezhető, kivéve, ha az ettől való eltérést a biztosított egészségi állapota indokolja. Ennek elbírálása a kezelő orvos feladata és felelőssége, ezen tényt a beteg dokumentációjában hitelt érdemlően bizonyítani kell.

A beutalás rendjétől eltérő igénybevétel A járóbeteg szakellátás és diagnosztikai vizsgálat esetében amennyiben a biztosított a

 1. beutaló köteles járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül nem veheti igénybe: beutaló nélkülinek minősül, ha nincs beutalója, ha a beutaló tartalma nem megfelelő vagyis nem tartalmazza: beutaló munkahely 9 jegyű azonosítóját, beutaló orvos 5 jegyű pecsétszámát, a beutalást megalapozó előző ellátás tényének igazolását, valamint a vizitdíj mentességre jogosító tartós orvosi kezelés esetén annak BNO kódját , vagy szöveges megnevezését, beutalás keltét,
 2. beutaló köteles járóbeteg-szakellátást más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál nem veheti igénybe csak annál a szolgáltatónál ahova a beutalója szól.

FEKVŐBETEG SZAKELLÁTÁS

A biztosítottat fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást csak orvosi beutaló alapján vehet igénybe.

A biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás kezdeményezésére, ha azt vélelmezi hogy egészségi állapota az azonnali ellátást indokolja és a beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátást jelentősen késlelteti. (Sürgősségi ellátások meghatározása)

Beutaló orvosok köre a fekvőbeteg ellátás szolgáltatások igénybe vétele esetén:

 1. Házi orvos
 2. Házi gyermekorvos
 3. Fogorvos szakkonzílium céljából
 4. Járóbeteg szakellátás orvosa (gondozók orvosa, genetikai tanácsadók orvosa is)
 5. A pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg gyógyintézetek orvosát
 6. Iskola-és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa
 7. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek orvosa
 8. A Honvédelmi Minisztérium és a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szervek orvosa
 9. Büntetés végrehajtás orvosa
 10. Sorozó orvos
 11.  OOSZI orvosi bizottság orvosai
 12. MEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosai
 13. Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa a 27/1995 (VII.25) NM rendeletben foglaltak alapján.
 14. Személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa
 15. Vám- és pénzügyőrség orvosa
 16. Hajléktalanokat ellátó orvosi szolgálat orvosa

Rehabilitációs ellátás

A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és a megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos utalhatja be. A biztosítottat szenvedélybetegsége esetén – az akut elvonási időszakot követően – pszichiáter addictológus szakorvos, vagy háziorvosa utalhatja be rehabilitációs ellátásra.

A biztosított tovább utalása

A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja tovább magasabb progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a biztosított ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. Ha a járóbeteg-szakellátás orvosa a nála megjelent beteg további szakorvosi vizsgálatát tartja szükségesnek, orvosi konzíliumot kérhet, illetőleg a beteget továbbutalja a szakmailag illetékes másik szakrendelésre. Amennyiben a járóbeteg-szakellátás orvosa a beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezését tartja szükségesnek, a beteget fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalja.

Ha a beutaló szerinti fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a gyógyintézet szolgáltatásait meghaladó vizsgálat szükségességét állapítja meg, a beteget átutalja a vizsgálatok, illetőleg a gyógykezelés elvégzéséhez megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szakellátást végző intézetbe. A beteg szakellátásra utalásáról, illetőleg átutalásáról a beutaló orvos tájékoztatja a beteg háziorvosát: járóbeteg esetén az ambulánslapon, fekvőbeteg esetén a zárójelentésen fel kell tüntetni a továbbutalás, illetve átutalás tényét és helyét.

Beutaló kötelező tartalmi elemei

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Rendelet) 2006. június 30-ától hatályos 3/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a beutalónak tartalmazni kell

 1. a beutaló orvos azonosítására szolgáló adatot.
 2. a beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló adatot,
 3. az ellátás tényét igazoló adatot.

1. A beutaló orvos azonosítására szolgáló adat: 5 jegyű orvosi bélyegző szám.

2. A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló adat: 9 karakter 2.1. Finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végző orvos esetén a finanszírozási szerződés szerinti szakmai szervezeti egység 9 jegyű, alfanumerikus karaktersorozatból álló egyedi azonosító kód; 2.2. Nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa esetén az ÁNTSZ illetékes intézete által kiadott működési engedély szerinti szakmai szervezeti egység 9 jegyű azonosító kódja; 2.3. Egyéb esetben: 2.3.1. A megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár ellenőrző főorvosi hálózatának a Rendelet 2. § (2) bekezdésének i) pontja alapján beutalási joggal rendelkező orvosa esetén: 999999991 2.3.2. A Rendelet 2. § (2) bekezdésében nem nevesített beutaló orvos esetén – amennyiben tagja a Magyar Orvosi Kamarának -, ha saját magát és a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozóját utalja egészségügyi szakellátásra: 999999992

3. Az ellátás tényét igazoló adat: 9 karakter 3.1. Háziorvos, egyéb egészségügyi alapellátást végző orvos beutalása esetén 8 jegyű napló sorszám, ahol az első két számjegy a hónap sorszáma, a harmadik és negyedik számjegy a napi dátum sorszáma, az ötödik számjegy a kötet sorszáma, a hatodiktól a nyolcadik számjegyig a forgalom napi folyamatos sorszáma; 3.2. Járóbeteg-szakellátást nyújtó orvos beutalása esetén a beteg 8 jegyű naplósorszáma, ahol az első két számjegy a kötetszám, a további hat számjegy a köteten belüli sorszám; 3.3. Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást nyújtó orvos beutalása esetén a beteg 9 jegyű törzsszáma, ahol az első négy számjegy az év, a további öt számjegy a sorszám. 3.4. Az egyéb, a 2.3.1.és a 2.3.2. pont szerinti orvosok beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezető nullával (pl. 020060724).

A 3.1.-3.2. és a 3.4. pont szerinti adat első karaktere nulla.

A beutalás dátuma

A beutaló orvos aláírása

A beutaló hitelességének formai követelménye a beutaló orvos aláírása.

A Rendelet 3/A. § (2) bekezdése előírja, hogy az Ebtv. 18. § (1) bekezdés szerinti beutalás vizsgálatához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár rendszeresen tájékoztatja a finanszírozott egészségügyi szolgáltatót a beutalásra jogosult orvosok kódjáról.

A finanszírozott egészségügyi szolgáltatók, azok szakmai munkahelyei, valamint az egyes munkahelyeken egészségügyi tevékenységet végző, beutalásra jogosult orvosok azonosító adatai az OEP honlapján, a Szakmai kezdőlap Alap és szakellátás részében elérhetők.

OEP kód: az egészségügyi szolgáltató négyjegyű egyedi azonosító kódja

FIN kód: az egészségügyi szolgáltató önálló szakmai szervezeti egységének kilencjegyű egyedi azonosító kódja

Orvoskód: az orvos bélyegző száma