Betegtájékoztató

A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján „a beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni: - jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.”

Az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok:

 • TAJ szám
 • Név
 • Születéskori név
 • Születés időpontja
 • Beteg neme
 • Anyja neve
 • Lakcim irányítószámmal

Az adatokat hitelt érdemlően a személyi igazolvány, lakcímkártya, illetve útlevél bemutatásával lehet igazolni.

I. Magyar Állampolgárok

Biztosított, továbbá az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban TAJ szám) igazoló okmányt köteles bemutatni.

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

"A TAJ számot igazoló hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány bemutatása kötelező".

A beteg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát ezen TAJ számot tartalmazó okmánnyal bizonyítja. A beteg azonosítás érdekében az egészségügyi szolgáltató a TAJ kártya mellett jogosult egyéb személyi azonosításra alkalmas okiratot elkérni, (személyi igazolvány, lakcímkártya). Az adatokat jogosult a szolgáltatónál nyilvántartott adatokkal egyeztetni.

Figyelem!!!!!! A TAJ számmal és Alkalmi munkavállalói Könyvvel /KÉK KIS KÖNYV/ rendelkező magyar állampolgárok az egészségügyi ellátásra nem jogosultak automatikusan, külön egészségbiztosítást kell fizetniük, melynek meglétéről a TAJ szám alapján a jogviszony ellenőrzés során kell meggyőződni. Az alkalmi munkavállalói könyv alapján kiállított TAJ kártya kizárólag a munkavégzés során bekövetkezett baleseti ellátásra jogosít.

A külföldön élő, Magyarországon TAJ számmal nem rendelkező magyar állampolgárokat a külföldi állampolgárokkal azonosan kell minősíteni.

II. Külföldi állampolgárok

A magyar biztosítás terhére egészségügyi ellátásra való jogosultságot a külföldi állampolgár az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” okmánnyal igazolja. /Magyarországon munkaviszonyban álló, megállapodás alapján jogosultságot szerző külföldi, külföldi tanuló, stb./

A nemzetközi egyezmény vagy a Közösségi rendelet hatálya alá tartozó külföldi az egyezményben vagy a Közösségi rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogosultságát az egyezményben vagy a Közösségi rendeletben meghatározott módon igazolja.

Külföldi állampolgárok jogviszony igazolása

A magyar biztosítás terhére egészségügyi ellátásra való jogosultságot a külföldi állampolgár az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” okmánnyal igazolja. /Magyarországon munkaviszonyban álló, megállapodás alapján jogosultságot szerző külföldi, külföldi tanuló, stb./

A nemzetközi egyezmény vagy a Közösségi rendelet hatálya alá tartozó külföldi az egyezményben vagy a Közösségi rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogosultságát az egyezményben vagy a Közösségi rendeletben meghatározott módon igazolja.

1. Nemzetközi egyezmény esetén: útlevél. Az elszámolás 3-as térítési kategóriával történik, a KIR-ben rögzíteni kell az ország kódot is. Az alábbi államközi egyezményes államok polgárai átmeneti magyarországi tartózkodásuk során csak a „heveny megbetegedés és sürgős szükség” esetén nyújtandó ellátást vehetik igénybe, amely feltétlenül szükséges az élet vagy a testi épség súlyos veszélyeztetésének elhárításához, illetve amely eredményeképpen a beteg olyan állapotba kerül, hogy biztonságosan vissza tud térni hazájába. Térítésmentes sürgősségi egészségügyi ellátásuk útlevelük bemutatása mellett történik.

Államközi egyezmények

 1. Angola (17/1984. III. 27 MT rend.)
 2. Észak-Korea (14/1975. (V.14.) MT rendelet) /csak a KNDK állampolgárai!/
 3. Irak (47/1978. X. 4. MT rend.).
 4. Jordánia (15/1981. V. 23 MT rend
 5. Jugoszlávia (1959. évi 20. tvr.) /csak Szerbia, Montenegró és Macedónia tekintetében alkalmazandó!/
 6. Kuba (1969. évi 16 tvr
 7. Kuvait (33/1979. X. 14 MT rend.).
 8. Mongólia (29/1974. VII. 10 MT rend.)
 9. Szovjetunió (1963. évi 16. tvr.) utódállamai /kivéve: Észtország, Lettország, Litvánia,, mert UNIÓS tagállamok, és Üzbegisztán/

A Független Államok Közösségének tagjai, mint a Szovjetunió utódállami közül Üzbegisztánnal kapcsolatban nem alkalmazandók a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény szabályai, az üzbég állampolgárok az egyezmény alapján nem vehetnek igénybe egészségügyi szolgáltatást Magyarországon, az ellátásuk fizető köteles.

2. Közösségi rendelet alapján:

a Magyarországon átmenetileg tartózkodó európai uniós állampolgárok: EU kártya: kékes színű UNIO-s csillagokat ábrázoló és a csillagok közepén a nemzeti felségjel látható pl. D német, RO román stb. /nem tévesztendő össze az egyes országokon belül érvényes E card-al, amely csak az országon belüli ellátásra jogosít/.

A feliratok szövege: 3. Vezetéknév 4. Utónevek 5. Születési idő 6. Társadalombiztosítási azonosító jel 7. Intézmény azonosító száma 8. Kártya azonosító szám 9. Lejárat ideje A feliratok elhelyezkedése különálló Kártya esetén 3. Vezetéknév 4. Utónevek 5. Születési idő 6. Társadalombizt. azon. jel 7. Intézmény azonosító sz. 8. Kártya azonosító sz. 9. Lejárat ideje

Különálló Kártya

Nemzeti kártya hátoldala

Chippel ellátott Kártya

Svájcban kiadott kártya:

(a nemzeti kártya hátoldalán szerepel mágnescsíkkal vagy anélkül)

 

Figyelem! Az Európai Bizottság által meghatározott szabvány nem terjed ki a Kártya másik oldalára. A Kártya másik oldalát és annak tartalmát a kibocsátó intézmény teljesen szabadon határozza meg. A másik oldal lehet nemzeti vagy regionális egészségügyi kártya (Németország, Olaszország, Csehország, Ausztria), de tartalmazhat közérdekű tájékoztatást is (Lengyelország, Egyesült Királyság).

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek a magyarországi átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.

Az ellátásra jelentkező személyek a tervezett magyarországi tartózkodásukra való tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban részesülhetnek a magyar biztosítottaknak megfelelő feltételekkel. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – a körülmények mérlegelésével – a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az igényelt ellátást – a beteg állapotára való tekintettel – nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtatni, a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. Amennyiben az illető személy nem rendelkezik ún. EGT /unios/ állampolgárok részére kiadott tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási engedély, illetve az EU kártya érvényességének lejáratát kell figyelembe venni.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya /E111/ nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott Magyarországra, ebben az esetben az E112 nyomtatvány szükséges.

Magyarországra áttelepülő nyugdíjasok: TAJ kártyát kapnak, mely az érvényességi időn belül jogosítja őket teljes egészségügyi ellátásra, ha nincs TAJ kártyája, de van EU kártyája csak a sürgősségi ellátásra jogosult.

Gyógykezelési célú utazás Magyarországra: E112 nyomtatvány, amely meghatározza a szolgáltatót, a nyújtható egészségügyi szolgáltatásokat, azok gyakoriságát és mennyiségét. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult részére a magyar biztosítottakkal azonos feltételekkel.

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás

Az UNIO és Svájc területén lakó biztosítottaknak az Európai Egészségbiztosítási Kártya, E111, illetve az E 112 jelű nyomtatvány felhasználásával lehetőségük van orvosi vény alapján társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátásra (továbbá E 112 jelű nyomtatvány esetén gyógyfürdő szolgáltatásra) a formanyomtatvány szerinti orvosi ellátáshoz kapcsolódóan.

A vényt

 • gyógyszer esetén a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet 1. §,
 • gyógyászati segédeszköz esetén a társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet 7. §-ában előírtaknak megfelelően kell kitölteni.

A valamely UNIO-s tagállamban vagy Svájcban biztosított személy esetén a vény kitöltésénél alapvetően úgy kell eljárni, mint a magyar biztosítottak esetén, azzal a különbséggel, hogy

 • TAJ helyett a beteg külföldi biztosítási azonosító számát kell feltüntetni, továbbá meg kell adni
 • a biztosítás szerinti ország kódját, illetve
 • az ellátás alapjául szolgáló igazolás (az Európai Egészségbiztosítási Kártya) betűjelét

Keresőképtelenség

Amennyiben az ellátott beteg igényli a Magyarországon bekövetkezett keresőképtelenségének igazolását, a keresőképtelenség igazolására jogosult magyar szolgáltatóknak a magyar biztosítottak részére kiadandó igazolást kell kitöltenie és átadnia a beteg részére. Az ellátott személy az igazolásokat a tartózkodási hely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) nyújtja be. Járóbeteg szakellátás esetén táppénzre vételi joga csak a Tüdő-szakrendelésnek van, ezért az a többi szakrendelésen az ambuláns lapban, kell javaslatot tenni a keresőképtelenségre és a beteget az általa választott, vagy területileg illetékes háziorvoshoz irányítani a táppénzre vétel érdekében. A fekvőbetegek részére az „Igazolás a kórházi ellátásról” nyomtatványt kell kiadni, a zárójelentésen javaslatot tenni a keresőképtelenségre és a beteget az általa választott, vagy területileg illetékes háziorvoshoz irányítani a táppénzre vétel érdekében.

A közösségi állampolgárok esetében a térítési kategória E, az E adatlap rögzítése kötelező. A közösségi tagállamok:

 1. AT - Ausztria
 2. BE - Belgium
 3. CY - Ciprus
 4. CZ - Cseh Köztársaság
 5. DK - Dánia
 6. EE - Észtország
 7. FI - Finnország
 8. FR - Franciaország
 9. GR - Görögország
 10. IS - Izland
 11. IE - Írország
 12. IT - Olaszország
 13. LV - Lettország
 14. LI - Lichtenstein
 15. LT - Litvánia
 16. LU - Luxemburg
 17. DE - Németország
 18. NO - Norvégia
 19. MT - Málta
 20. NL - Hollandia
 21. PL - Lengyelország
 22. PT - Portuália
 23. ES - Spanyolország
 24. SE - Svédország
 25. SK - Szlovákia
 26. SL - Szlovénia
 27. UK - Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 28. CH - Svájc
 29. BG - Bulgária
 30. RO - Románia

Biztosítási igazolás nélkül ellátott UNIO-s állampolgárok

Ha az UNIO-s állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások valamelyikével /E111 kártya, E112 nyomtatvány, TAJ kártya/, a „Térítésköteles ellátások: külföldi állampolgárok” szabályzat szerint ki kell számítani az ellátás díját és az 1. számú minta szerződés, valamint az 1./a minta feljegyzés alapján a Közgazdasági Osztály a számlát elkészíti és a külföldi állampolgár az ellátás díját köteles megfizetni.

Ha a beteg utólag bemutatta az érvényes E111 kártyáját az ambuláns lapját, illetve adatlapját ki kell javítani és elszámolásra továbbítani az OEP-nek. Ha az ellátást az OEP megfinanszírozta a számlát stornózni kell és a befizetett összeget a beteg részére vissza kell adni.