Betegtájékoztató

NEMZETKÖZI ORVOSI ESKÜ

“Ünnepélyesen fogadom, hogy azon idõ alatt, míg az orvosi hivatást gyakorlók tagjának vallom magam: életemet az emberiség szolgálatára szentelem; megadom oktatóimnak a nekik járó tiszteletet és hálát; lelkiismerettel és méltósággal gyakorlom hivatásomat, betegeim egészsége lesz számomra az elsõdleges szempont; még a beteg halála után is tiszteletben tartom a reám bízott titkokat; minden erõmmel fenntartom az orvosi hivatás tiszteletét és nemes hagyományait; kollégáimmal testvérként bánok; nem engedem, hogy vallási, nemzetiségi, faji, pártpolitikai vagy társadalmi szempontok eltántoríthassanak a betegeimmel kapcsolatos kötelességeim teljesítésétõl; az emberi életnek a fogamzástól kezdve megadom a legnagyobb tiszteletet; – orvosi tudásomat pedig engem fenyegetõ veszély esetén sem használom az emberiség törvényeivel szemben. Ezeket az ígéreteket ünnepélyesen, szabadon teszem, és becsületemre fogadom.”

(Elfogadta az Orvosi Világszövetség II. Közgyûlése, Genf, 1948. szeptember)

KEDVES BETEGÜNK!

Köszöntjük kórházunkban Önt, aki gyógyulni jött hozzánk, vagy egészsége megóvása érdekében szűrővizsgálat vagy gondozás keretében veszi igénybe szolgáltatásainkat!

Bizonyára Ön is aggódik a vizsgálatokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos kellemetlenségek, valamint a kórházi ellátás ismeretlen körülményei miatt.

A bizonytalanság-érzet csökkentése érdekében néhány fontos információval szeretnénk Önnek segíteni.

Ismertetjük a betegfelvétellel kapcsolatos tudnivalókat, a beteglátogatás-, kapcsolattartás rendjét, az elbocsátás menetét, valamint a beteg jogokat és kötelezettségeket, mivel csak az Ön és a kórház dolgozóinak zavartalan együttműködése eredményezheti a mielőbbi gyógyulást, egészsége megőrzését.

Kérjük, hogy további kérdéseivel, gondjaival forduljon bizalommal kezelőorvosához és az ápolókhoz.

Célunk, hogy valamennyi betegünk, így Ön is emberséges és magas színvonalú ellátást kapjon, és ezt követően elégedetten távozzon intézetünkből.

A házirend hatálya, célja

A házirend személyi hatálya kiterjed a Kórház egészségügyi szolgáltatói tevékenységében bármilyen jogcímen és feladatkörben résztvevőkre, továbbá az egészségügyi szolgáltatást igénybevevőkre, valamint az azokat kísérő, illetve látogató személyekre, illetve az intézményben bármilyen jogcímen tartózkodó más személyekre.

A házirend területi hatálya kiterjed a Kórház területére.

A jelen házirendben megfogalmazott szabályok célja, hogy betegeink zavartalan gyógyulását és pihenését biztosítsuk.

Kérjük, tartsa szem előtt elvárásainkat! Magatartásával betegtársai nyugalmát és gyógyulását ne zavarja!

Betegellátásra vonatkozó alapvető szabályok

Külföldi beteg ellátásának szabályai (PDF formátum)

Hogyan kerülhet a kórházba?

 • Háziorvosi beutalóval illetve egyéb szakrendelésekről hozott beutalóval
 • Ha azonnali ellátásra van szüksége, akár beutaló nélkül a Sürgősségi Betegellátó Osztályra, vagy a betegségének megfelelő ambulanciára kerül, ahonnan állapotától függően tovább jut az illetékes osztályra, vagy megfigyelés után otthonába távozik.
 • Külföldi beteg sürgős esetben azonnal, egyébként orvos szakmai vezető vagy Főigazgató helyettes engedélyével kerülhet kivizsgálásra, illetve gyógykezelésre kórházunkba.

Az ellátás költségeiről az ellátó osztály, részleg ad tájékoztatást.

A fekvőbeteg felvételhez a beteg vagy törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.

A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a megfelelő tájékoztatást követően a beteg vagy törvényes képviselője az erre vonatkozó nyilatkozatot aláírja.

A beteget a felvételkor tájékoztatni kell a betegjogokról, valamint azok érvényesítésének szabályairól, továbbá a jelen házirend rendelkezéseiről.

Mit hozzon magával:

-     háziorvosi beutalót

-     személyi iratait, betegbiztosítási igazolványát (TAJ Kártya, bemutatása kötelező) – amennyiben nincs Önnél, úgy 15 napon belül a Sürgősségi Betegellátó Osztály Betegirányító pultjánál kérjük bemutatni, ellenkező esetben a gyógyítás költségeit köteles megtéríteni -

-     korábbi vizsgálati leleteit, esetleg zárójelentését, röntgenfilmeket, szülőnőnek a terhes kiskönyvet

-     tisztálkodási eszközöket

hálóruhát, papucsot, köntöst, evőeszközt, poharat

Mit ne hozzon magával:

-     nagyobb összegű pénzt, értéktárgyakat, értékpapírokat

-     szeszesitalt

-     romlandó élelmiszert

Felvétel rendje:

Kecskeméten és Kalocsán a Sürgősségi Betegellátó Osztály Betegirányító pultjánál, egyéb telephelyeinken valamint előjegyzés esetén a betegellátó osztályon kell jelentkeznie felvételre, ahol bemutatják az osztályt, a kórtermet, betegtársait és megismertetik az osztály rendjét, helyi szokásait.

Kiskunfélegyházán, a rehabilitációs osztályon előjegyzés alapján 8.30-kor jelentkezzenek felvételre beutalójukkal.

Kérjük, semmilyen értéket ne hozzon magával, azokért a kórház felelősséget nem tud vállalni.

Már az első találkozásnál fontos, hogy bizalommal forduljon orvosához, ápolónőjéhez.

Kérjük, ne hallgassa el betegségével kapcsolatos, vagy attól független problémáit.

Jelezze szokásait, kívánságait, hogy minél otthonosabbá, kellemesebbé tudjuk tenni a kórházi tartózkodását.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy hozzátartozójával a gyógyító személyzet mielőbb kapcsolatot tudjon teremteni az Ön gyógyulása érdekében.

Betegjogok 

A beteget az Egészségügyi törvényben biztosított alábbi betegjogok illetik meg:

 • az egészségügyi ellátáshoz,
 • az emberi méltósághoz,
 • a kapcsolattartáshoz,
 • az intézmény elhagyásához,
 • a tájékoztatáshoz,
 • az önrendelkezéshez,
 • az ellátás visszautasításához,
 • a dokumentáció megismeréséhez,
 • az orvosi titoktartáshoz való jog.

Egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van az egészségügyi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, ezen belül a választott orvos egyetértésével szabad orvosválasztáshoz.

A beteget kezelő osztály osztályvezető főorvosa azonban a beteg egészségi állapota által indokolt, megfelelő szakmai ellátás érdekében felülvizsgálhatja a beteg orvosválasztási jogát, és más orvost jelölhet kezelőorvosnak.

Az orvosválasztási jogfelülvizsgálatának tényéről és okáról az osztályvezető főorvos tájékoztatja a beteget.

Ügyeleti szolgálati, illetve sürgős szükség esetén azzal a korlátozással gyakorolható az orvosválasztási jog, hogy életveszély, illetve azonnali beavatkozást igénylő ellátás esetén kizárt az orvosválasztási jog gyakorlása.

Ha a beteg a kezelőorvos által megállapított diagnózisnak vagy javasolt terápiának más orvos által történő felülvizsgálatát szeretné, ezt kezelőorvosánál szóban jelezheti.

Tervezett kórházi elbocsátása, illetve más egészségügyi intézménybe történő beutalása esetén ennek más orvos által történő felülvizsgálatát az osztályvezető főorvosnál lehet kérni.

Írásbeli beleegyezés

Úgynevezett műtéti beavatkozásoknál, illetve műtéti jellegű diagnosztikai beavatkozásoknál a tájékoztatáson alapuló beleegyezés csak írásos formában történhet, illetve, ha a beteg írásképtelen, akkor két tanú együttes jelenlétében szóban adhatja meg a beavatkozáshoz szükséges beleegyezést.

A beteg által adott, beavatkozáshoz való beleegyezés bármikor visszavonható, ha azonban a visszavonásra alapos ok nélkül kerül sor, az ezzel indoktalan költség megtérítését az egészségügyi intézmény kérheti a betegtől.

Ha a beleegyezés írásos formában történt, a visszavonás is írásos formában történik.

A műtéti beavatkozások, illetve műtétnek minősülő diagnosztikai beavatkozások esetén az írásbeli beleegyezést, a műtétet végző orvos, illetve diagnosztikai beavatkozásoknál a beavatkozást végző orvos kéri az erre vonatkozó írásbeli formanyomtatványon.

Egészségügyi ellátás visszautasításának a joga

Az Egészségügyi Törvény alapján a cselekvőképes beteget megilleti az egészségügyi ellátás visszautasításának joga, feltéve, ha annak elmaradása mások életét, vagy testi épségét nem veszélyezteti.

Ha az egészségügyi ellátás visszautasítása a beteg egészségi állapotában várhatóan súlyos, vagy maradandó károsodás bekövetkezését eredményezi, az ellátás visszautasítási jogát csak írásos formában, vagy közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban teheti meg a beteg, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében gyakorolhatja a visszautasítási jogot, melyet az orvosi dokumentációban rögzíteni kell a tanúk aláírása mellett.

A betegnek joga van arra, hogy életfenntartó, vagy életmentő beavatkozást utasítson vissza abban az esetben, ha olyan súlyos betegségben szenved, hogy az az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül halálhoz vezethet és gyógyíthatatlan a betegsége.

 

Emberi méltósághoz való jog

Az  egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.

Az ellátás során a beteg emberi, és szabadságjogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt mértékben és időtartamban korlátozható.

A korlátozó módszerek, eljárások alkalmazását a beteg kezelőorvosa írásban, a betegdokumentációban feltüntetve rendeli el, megjelölve az indokot és az alkalmazás időtartamát.

Orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátása kapcsán az ellátó személyzet tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait megfelelő módon bizalmasan kezeljék, és azt kizárólag a törvényben meghatározott jogosultakkal ismertessék.

A beteg nyilatkozhat írásban a felvételkor arról, hogy kinek adható betegségével kapcsolatban felvilágosítás, illetőleg kiket zár ki egészségügyi adatai részletes vagy teljes megismeréséből.

A betegnek joga van ahhoz is, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak a kezelésben, ellátásban részt vevő személyek legyenek jelen, illetőleg azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárul. Tekintettel arra, hogy a kórház oktatókórház, a vizsgálat és gyógykezelés során oktatási célból hallgatók is részt vehetnek.

A beteg felvételekor megjelölheti azt a személyt, akit egészségi állapotának alakulásáról értesítenek, ebben az esetben a kórház a beteg által megjelölt személyt köteles értesíteni a beteg elhelyezésének megváltozásáról, a beteg elhelyezéséről, illetve, ha egészségi állapotában jelentős mértékű változás lenne

A betegnek felvételekor joga van arra is, hogy általa megjelölt személyeket kizárjon az értesítési körből, ebben az esetben az erre rendszeresített formanyomtatványokon kell erre vonatkozó igényét a betegnek megjelölnie.

A Beteg melletti tartózkodás joga

A betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi törvényben meghatározott esetekben hozzátartozója, vagy az általa megjelölt személy kórházi tartózkodása során mellette legyen.

A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék.

A kiskorú betegnek (14 év alatti beteg) joga van arra, hogy szülője, vagy törvényes képviselője, vagy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék.

A vajúdás és a szülés alatt joga van a szülőnek arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy vele legyen. A szülőnek joga van arra, hogy újszülött gyermekével egy helyiségben nyerjen elhelyezést, feltéve, ha ezt mindkettőjüknek egészségi állapota megengedi.

A beteg melletti tartózkodás lehetőségét, illetve benntartózkodás módját a beteg kezelését végző gyógyító osztály osztályvezető főorvosa határozza meg az osztályon lévő helyi adottságok figyelembe vételével.

Ha a beteg mellett benntartózkodó úgynevezett kísérő személyzet igénybe veszi a kórház hotel szolgáltatását, akkor a kórházi Térítési Díj Szabályzat alapján kell ennek a szolgáltatásnak a térítési díját megfizetnie.

Tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi ellátásával összefüggésben, számára érthető formában, kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon.

Tájékoztatási jog gyakorlása

A betegnek joga van a kezelőorvosa közreműködése mellett a nála elvégzett vizsgálatok, beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt, és annak okát megismerni.

Kezelőorvostól tájékoztatást kérhet az ellátásban résztvevő személyek nevéről, szakképesítéséről és beosztásáról.

Ha a tájékoztatással kapcsolatban további kérdése, észrevétele van a betegnek, azt a kezelőorvosánál kell jeleznie.

Tájékoztatási jogról való lemondás

A beteg írásban lemondhat a tájékoztatási jogról, kivéve, ha maga kezdeményezi a beavatkozást (például művi meddővé tétel, esztétikai-, plasztikai műtét, nem orvosi eredetű terhesség-megszakítás), vagy a betegsége természetét ismernie kell azért, hogy másokat betegsége ne veszélyeztessen.

A betegeknek arra is joga van, hogy írásban megjelölje azt a személyt, akit helyette tájékoztatni kíván.

Ha a tájékoztatási jogról a beteg le akar mondani, vagy maga helyett mást kíván kijelölni, ezt a kezelőorvosánál, vagy a felvételét végző orvosnál kell jeleznie, hogy az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kitölthesse és aláírhassa.

Hozzátartozók tájékoztatása

Kérjük, hogy a hozzátartozói csak a kezelőorvostól érdeklődjenek az Ön állapotáról.

Kérésére, amennyiben Ön fekvőbeteg, hozzátartozóit az ápolónő értesíti.

Önrendelkezési jog gyakorlása

A beteg az önrendelkezési jog keretében szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, illetve az igénybe vett egészségügyi ellátás keretében mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve mely beavatkozásokat utasít vissza.

A megfelelő tájékoztatáson alapuló önrendelkezési jog gyakorlása történhet szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással.

Önrendelkezési jog átruházása, illetve átruházás tilalma

A cselekvőképes betegnek törvény által biztosított joga megjelölni, hogy ki az a személy, aki helyette az önrendelkezési jog keretében az egészségügyi beavatkozáshoz való beleegyezési, illetve visszautasítási jogot gyakorolja, illetve mely személy az, akit kizár ezen önrendelkezési jog gyakorlásából.

Ha ezzel a joggal kíván élni, a kezelőorvosától kérhet részletes tájékoztatást.

Vallásgyakorlási jog

A betegnek joga van a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni, és az általa megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani.

Kórházunkban, a hétvégeken, a kifüggesztett tájékoztatón meghatározott időpontokban istentisztelet megtartására kerül sor, de ezen túl is az osztályokon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett, minden beteg szabadon gyakorolhatja a vallását, és az egyházi személlyel való kapcsolattartás jogát.

Lelki gondozás

Kalocsán:

A betegnek rendelkezésre áll a kórház területén működő ökumenikus kápolna (C épület I. emelet), ahol

 • Szentmise vasárnap           10:45 -től
 • Istentisztelet előre meghirdetett időpontban látogatható

Kapcsolattartás joga

Látogatási jog

A beteg a kórházi házirendben rögzített látogatási időtartam alatt fogadhatja látogatóit. Ettől eltérő időpontban csak az állandó kórházi belépővel rendelkező személyek kereshetik fel betegüket az érintett gyógyító osztály osztályvezető főorvosa által megszabott módon és időtartamban.

A rendkívüli látogatási engedély az osztályvezető főorvostól kérhető indokolt esetben.

Ezen látogatói jog a betegtársak jogainak tiszteletben tartása, a gyógyító munka zavartalansága mellett gyakorolható

Információtilalom

A betegnek joga van megtiltani, hogy a kórház bárkinek tájékoztatást adjon a gyógykezelés tényéről, illetve a gyógykezeléssel kapcsolatos bárminemű információról.

Ezt a tiltását a beteg felvételekor kell, hogy jelezze, mely tiltás a betegdokumentációban megjelölésre kerül (az adatlapon, információ tilalomra vonatkozó jelzés mellett.)

Ezen tilalom alól közeli hozzátartozó, gondozását végző személy részére felmentést adhat az osztályvezető főorvos, ha a beteg gondozása ezt indokolja és ebben az esetben az „információ tilalomra” vonatkozó jelzés mellett az orvosi dokumentációban szükséges feltüntetni, ki kapott a gondozás érdekében tájékoztatást.

Nyilatkozattételi jogosultság

A beteg állapotáról felvilágosítást a beteg hozzájárulásával csak orvos vagy megbízottja adhat. A beteg megtilthatja, hogy gyógykezelésének tényét vagy gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják.

Az intézmény gyógyító tevékenységével összefüggő nyilatkozattételre, valamint az orvosi titoktartás, és a betegek személyiség jogai körébe eső kérdésben az írott és elektronikus médiumok számára a Kórház nevében nyilatkozattételre kizárólag a főigazgató vagy a főigazgató meghatalmazásával a PR menedzser, illetve a főigazgató által az adott ügyben megbízott személy jogosult.

Amennyiben a média az intézménnyel személyes munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott személyt megkeres, úgy az a házirendre utalással köteles a nyilatkozattételre jogosítotthoz irányítani, illetve a nyilatkozattételre jogosított irányába jelezni a megkeresést.

Kapcsolattartás

Az Ön részére érkező leveleket a postázón keresztül továbbítjuk. Az osztályos ápolónő segítséget nyújt ahhoz, hogy levelezés útján kapcsolatot teremthessen ismerőseivel, rokonaival.

Telefonálásra a kórházi nyilvános telefonokon van lehetőség.

A betegek saját tulajdonú mobil telefonjukat használhatják, de tekintettel kell lenniük az osztályos működési rendre és a betegtársaikra. Azokon az osztályokon, ahol a mobil telefon használat az orvosi műszerek működését akadályozza, vagy zavarja, a mobiltelefon használata tilos.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, illetőleg ezen egészségügyi adatokról tájékoztatást is kérhet. Az egészségügyi dokumentáció kiegészítését és kijavítását is kezdeményezheti, ha az általa megismert adatokat pontatlannak, vagy hiányosnak véli.

Költségtérítés mellett arra is lehetősége van a betegnek, hogy az egészségügyi adatairól összefoglaló, vagy kivonatos írásos véleményt kérjen az őt ellátó egészségügyi intézménytől.

A beteg panaszának kivizsgálása

Ha a beteg az egészségügyi ellátás igénybevétele során az ellátással összefüggésben panaszt kíván tenni, és az az őt kezelő osztályon nem nyer orvoslást, megteheti a betegjogi képviselőnél.

10 munkanapon belül az írásban tett panaszbejelentés kivizsgálásáról tájékoztatást kap az egészségügyi intézménytől.

A kórházi panaszkivizsgálás rendje nem érinti a beteg azon jogát, hogy a panasz kivizsgálásával összefüggésben más szervhez is fordulhat!

A beteg kötelezettsége

A beteg az egészségügy igénybevételekor köteles az intézmény házirendjét, illetőleg az egészségügyi ellátással összefüggő jogszabályokat tiszteletben tartani, az eredményes gyógyító tevékenység érdekében együttműködni az egészségügyi dolgozókkal.

A beteg- és hozzátartozói jogok gyakorlása során köteles a beteg és hozzátartozója más beteg jogait tiszteletben tartani, illetőleg a betegjogos gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

Tájékoztatni kell az egészségügyi dolgozókat mindarról, aminek ismerete szükséges a megfelelő gyógykezeléshez. Saját betegségével összefüggésben nyilatkozni kell arról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről.

El kell mondania, hogy egészségügyi ellátásával kapcsolatban korábban milyen jognyilatkozatot tett.

Köteles betartani az orvosoknak a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseit.

Kórház elhagyásának joga

A beteget lehetőség szerint 24 órával előtte tájékoztatni kell kórházi elbocsátásának időpontjáról.

Ha a beteg egészségi állapota miatt szükséges a hozzátartozónak tájékoztatása az elbocsátásról, azt elsősorban szóban kell megtenni, ennek akadályoztatása esetén, telefonon vagy távirat útján.

Önkéntes kórházelhagyás joga

A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat, ennek a következményeit a betegnek magának kell viselnie.

A kórház általános házirendje:

Betegeink zavartalan gyógyulását és pihenését kívánjuk szolgálni a házirenddel.

Kérjük, tartsa szem előtt elvárásainkat!

Magatartásával betegtársai nyugalmát és gyógyulását ne zavarja!

Az osztályon meghatározott időszakokban (vizit, vizsgálatok, étkezések) kérjük, hogy a kórteremben tartózkodjon!

Külön felhívjuk a figyelmét, hogy a csendes pihenő alatt kerülje a rádiózást, hangos beszédet stb., ügyeljen betegtársainak pihenésére.

Az osztályt – vizsgálatot kivéve – úgy hagyja el, hogy a szolgálatban lévő ápolónőnek mindig jelentse be hova távozik (például: fodrász, büfé, séta a kertben stb.)!

Segítő kutyát a Kórház területére és a Kórház épületeibe beengedni csak a járóbeteg-ellátás területén belül, szájkosár használatával és csak a szükséges segítő kutya igazolvány bemutatásával lehet.

Lőfegyver behozatala és tartása tilos a kórház területén.

Szeszesitalt behozni, illetve fogyasztani a Kórház teljes területén tilos!

Dohányozni az Intézmény egész területén tilos! (1999. évi XLII. törvény, illetve az azt módosító 2011. évi XLI-es törvény előírásainak megfelelően)

Kalocsán, az osztályokon elhelyezett széfekben helyezhetik el nagyobb értékeiket, illetve a Kórház pénztárában jegyzőkönyv felvétele mellett kérhetik ezek megőrzését kórházi tartózkodásuk időtartama alatt.

A megőrzésre át nem adott értékekért az intézmény felelősséget nem tud vállalni.

Kórtermi rend

A betegek kötelesek az orvosok és nővérek utasításait a saját és betegtársaik érdekében betartani.

A fekvőbetegek saját ágyneműt nem használhatnak.

Saját papucsot, házikabátot, tisztálkodási szereket, evőeszközöket az arra kijelölt szekrényben, illetve tartóban kell elhelyezni.

Az orvosi vizitek idején a betegek ágyban fekve, fegyelmezett magatartással, illetve az egészségügyi dolgozókkal, való együttműködéssel segítik a gyógyító munkát, a vizitek idején a betegek beszélgetéssel vagy más módon a vizitet nem zavarhatják.

Ha segítségre van szüksége a betegágynál elhelyezett nővérhívóval, tudja az ápolónőt értesíteni.

A betegek általában a kórteremben tartózkodnak, a fennjáró betegek csak köntösben, vagy szabadidő ruhában és lábbeliben hagyhatják el a kórtermet.

Gézt, vattát, szemetet elszórni tilos, azokat az előírt hulladéktárolóban kell elhelyezni, a kórterem padlóján táskát, üveget tartani nem lehet.

A betegeknek a személyi higiénés követelményeket be kell tartaniuk, illetve elő kell segíteni azok betartását.

Kórteremben, az éjjeli szekrényben csak zárt dobozban lévő, kis mennyiségű gyümölcsöt, krém nélküli süteményt, kevés édességet lehet tárolni, ablakközben ételt tárolni nem szabad. Az egyéb élelmiszerek tárolására a kórtermi, vagy a kizárólag erre a célra a folyosón elhelyezett közös hűtőszekrényekben, megkülönböztető jellel ellátva, becsomagolva van lehetőség.

Saját rádiót, televíziót, magnót, laptopot (internetet), kérjük csak fülhallgatóval hallgasson, hogy ezzel se zavarja betegtársait.

Csendes pihenő idejében kérjük, tartózkodjon a kórteremben, mozgásával ne zavarja betegtársai nyugalmát!

Villanyoltás után a betegtársak nyugodt pihenésének biztosítása érdekében kerülni kell mindennemű hangos tevékenységet, és zavaró fényhatások keltését.

Kórtermen kívüli rend

A Kórház területét a fekvőbetegek a gyógykezelés időtartama alatt még rövid időre is csak orvosi engedéllyel, utcai ruhában hagyhatják el, az orvos által megjelölt időtartamra.

Fekvőbetegek kórtermen kívül kizárólag lábbeliben, köntösben, vagy szabadidő ruhában tartózkodhatnak.

A betegek betegtársaik nyugalma érdekében rádiót vagy TV-t fülhallgató nélkül csak betegtársaik beleegyezésével hallgathatnak.

A betegek és látogatóik kötelesek megóvni a kórházi eszközöket, berendezéseket, az ezekben szándékosan vagy gondatlanul okozott károkért a károkozó anyagi felelősséggel tartozik.

Kérjük, legyen segítségünkre az osztály és a kórház tisztaságának megőrzésében!

A betegek elektromos készüléket csak az osztályvezető főorvos engedélyével használhatnak.

A betegek szükségleteik kielégítése érdekében igénybe vehetik a büfé szolgáltatásait, vagy az intézmény területén elhelyezett automatákat.

A betegellátás érdekében vigyázzon kórházunk csendjére. Kérjük, hogy látogatói viselkedésükkel, magatartásukkal ne zavarják a gyógyító munkát, a többi beteg nyugalmát, az osztály rendjét!

A Kórház teljes területén a szeszes ital fogyasztása és a dohányzás tilos!

Étkezés

A gyógyulásának rendkívül fontos része a táplálkozás.

Dietetikusok segítik Önt abban, hogy megismerje és elfogadja a diéta szükségességét.

Kérjük, hogy az orvos által előírt diétát, étkezést még akkor is tartsa be, ha esetenként nem felel meg az Ön ízlésének!

Feketekávét csak kezelőorvosa engedélyével fogyasszon, mivel az a gyógyszerek hatását befolyásolhatja.

Otthonról hozott gyógyszereket csak a kezelőorvosa tudtával vegyen be.

Fekvőbeteg ellátás rendje- Kalocsa

Ébresztés 6:00 óra

Mosdatás, ágyazás, kórtermi rendtétel

Vizsgálati anyagok levétele 06:00-07:30 óra között

Reggeli 7:30 – 8:30 óra között

Vizitek

Vizsgálatok, kezelések, műtéti előkészítés

Ebéd 11:30 – 12:30 óra között

Csendes pihenő 14:00 – 15:00 óra között

Következő napi előkészítések vizsgálatokhoz, műtétekhez, gyógykezelések

Vacsora 17:00 18:00 óra között

Esti vizitek: 19-20 óra között

Lefekvés, villanyoltás 22:00 órakor

Szolgáltatásaink Kalocsán

Nyilvános telefon a főbejárat mellett és a Szülészeti és Sebészeti Osztály összekötő folyosóján található (Tel.szám:+36-78/436-609), valamint a D épület I. emelet folyosóján (Tel.szám:+36-78/465-709) mely érmével működik, visszahívható és nemzetközi hívásra is alkalmas.

Bankjegy kiadóautomata (OTP) a főbejárat mellett található

Büfé a kórház udvarában üzemel (újság is itt kapható)

Kávé és üdítő a folyosókon elhelyezett automatákból is vásárolható

Gyógyászati segédeszköz üzlet üzemel az SZTK épületének magasföldszintjén.

Gyógyszertár üzemel az SZTK épületének magasföldszintjén

Postaláda a főbejárat előtt található, melynek ürítése hétköznap 13.00 és 14.00 óra között történik

Látogatás rendje

Számunkra is szívesen látott az Ön hozzátartozója, látogatója.

A kórteremben a betegnél egy időben csak két egy látogató tartózkodhat. Amennyiben több látogatója van, kérjük a betegváróban, fogadja vendégeit. Ettől eltérni csak különleges esetben lehet.

Kérjük kedves ismerősét, hozzátartozóját, hogy látogatásával ne zavarja vizsgálatainkat, higiénés okból ne üljön az Ön ágyára!

Tilos a látogatás 6 éves korig. Hat éven aluli gyermek, egészségének védelme érdekében kórházi fekvőbeteg osztályainkat nem látogathatja. Ettől egyes osztályok házirendje eltérhet, melyet kérünk figyelembe venni és betartani. (Pl. Tüdőgyógyászati osztály, Pszichiátriai osztály, Intenzív Osztály)

Önnek jogában áll rendelkezni arról, hogy kíván-e látogatókat fogadni vagy kéri, hogy ne látogassák. Ezt az óhaját orvosával, illetve ápolójával kérjük, hogy közölje.

Látogatási idő

Kalocsán:

Hétköznapokon                                    15:30  - 17:30 ig

Hétvégeken és ünnepnapokon       10:00  - 12:00 ig

                                                                     15:30  - 17:30 ig

Parkolás

Az intézmény területére belépési engedéllyel rendelkező gépjárművek hajthatnak be.

Parkolásra, csak az erre a célra kijelölt parkolók vehetők igénybe.

Amennyiben a beteg állapota indokolja, magángépjármű betegszállítás esetén a parkolón kívül 30 percig tartózkodhat. Az ezt meghaladó tartózkodás esetén csak a kijelölt parkolók használhatóak várakozásra.

A parkolási díj napi500 Ft.

Távozás a kórházból

Örülünk, ha Ön gyógyultan távozik kórházunkból, illetve ha hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy betegségét könnyebben elviselje.

Amennyiben a gyógyítás, kezelés során bármilyen észrevétele volt, azt szíveskedjen az osztályon, található „Betegelégedettségi kérdőív”-en jelezni annak érdekében, hogy munkánkat még színvonalasabban végezhessük. A kitöltött kérdőívet a főbejáratnál és az osztályokon elhelyezett gyűjtőládába szíveskedjen bedobni.

Hazamenetele előtt fontos, hogy megbeszéljék kezelőorvosával a további teendőket egészsége érdekében. Célszerű, ha a kezelőorvos az Ön hozzátartozóival is találkozhat, hogy az esetleges új életmódjához a család is megkaphassa a szükséges információt. Hozzátartozói lehetőleg 12 óráig jöjjenek Önért.

A kórháztól kapott leltári tárgyakat az ellátó osztályon kérjük leadni.

Ha Önnek mentőszállításra van szüksége, erről az osztályos orvos gondoskodik.

Amennyiben betegsége miatt otthonápolást igényel, az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány segítségét kérje!

Krónikus betegség esetén keresse fel működő betegklubjainkat!

Távozása után a zárójelentéssel 24 órán belül háziorvosánál kell jelentkeznie, hogy a javasolt gyógykezelés zavartalanul folytatódjon.

A házirend által nem szabályozott, az osztály tevékenységének jellegéből adódó egyéb előírásokat az osztály működési rendje tartalmazza, melyekről tájékoztatást a betegfelvételnél a felvevő orvos, illetve annak megbízása alapján a nővér ad.

Az ellátással kapcsolatos esetleges hiányosságokat, észrevételeket, panaszokat az ellátási területtől függően a főigazgatónál, az orvos-, ápolási-, gazdasági igazgatónál, illetve a betegszolgálati és kommunikációs referensnél vagy a betegjogi képviselőnél, szóban vagy írásban lehet jelezni.

A beteg érkezésekor a házirend elolvasását, illetve az erre vonatkozó tájékoztatás tudomásulvételét az ápolási dokumentációban aláírásával igazolja.

Köszönjük, hogy a mi kórházunkat választotta gyógykezelése céljából és ennek érdekében együttműködött velünk.